Verhuurvoorwaarden

Huurtermijn, huurprijzen

  1. De huurtermijn vangt aan op het moment dat de cliënt de gehuurde zaken heeft ontvangen en eindigt op het moment dat deze aan OuderZorgwinkel zijn geretourneerd. De cliënt is over deze gehele huurtermijn de huurprijs verschuldigd.
  2. De door OuderZorgwinkel gehanteerde huurprijzen gelden per dag of per week per gehuurde zaak. De huurprijzen zijn inclusief BTW, maar exclusief eventuele kosten van bezorgen en/of ophalen.
  3. De huurprijs kan door OuderZorgwinkel telkens per maand in rekening gebracht worden of het totaal bedrag wordt betaald bij het inleveren van de gehuurde producten.

 

Gebruik, herstel

  1. De cliënt dient de zaken overeenkomstig de bestemming en de eventueel bijgeleverde gebruiksvoorschriften, handleidingen e.d. te gebruiken, de zaken gedurende de huurtermijn in goede staat te houden en is aansprakelijk voor alle tijdens de huurtermijn ontstane schade evenals voor verlies en diefstal van de zaken. Schade, verlies of diefstal dient direct na het ontstaan c.q. na de constatering aan OuderZorgwinkel te worden gemeld onder opgaaf van alle bijzonderheden. Van diefstal van de zaken dient de cliënt bovendien aangifte te doen bij de politie.
  2. Herstel van schade en/of defecten c.q. het vervangen van kapotte onderdelen mag alleen worden uitgevoerd door of namens OuderZorgwinkel.
  3. Indien schade en/of defecten aan de zaken ontstaan buiten de schuld van de cliënt - zulks ter beoordeling van OuderZorgwinkel - heeft de cliënt recht op herstel of vervanging van de gehuurde zaken voor de resterende huurtermijn. Dit laatste naar keuze van OuderZorgwinkel.
  4. Het is de cliënt niet toegestaan wijzigingen op of aan de zaken aan te brengen.
  5. De cliënt dient de zaken voor retournering huishoudelijk te reinigen. Bij retournering dient de conditie van het Artikel gelijk te zijn aan die op het moment van verstrekking, behoudens gebruikelijke slijtage.
  6. Inden de Cliënt het Artikel niet gereinigd retourneert, zal de Cliënt OuderZorgwinkel de kosten van schoonmaak vergoeden met een minimum van € 25 (vijfentwintig euro).